W biznesie liczy się tworzenie wartości, ale nie tylko. ESG - trzy litery, które mówią wiele. Wyjaśniamy

Biznes powinien tworzyć wartość, być zyskowny, ale dobrze, żeby był też odpowiedzialny. Coraz mocniej liczą na to zarówno inwestorzy, jak i konsumenci. Co oznacza odpowiedzialność w biznesie, jak ją mierzyć i pokazywać? Dobrze oddają to trzy litery - ESG. Co się kryje pod tym skrótem?

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes to dziś słowa-klucze. Zmieniają się warunki, w których funkcjonuje biznes, rośnie świadomość dotycząca kwestii gospodarczych, społecznych, środowiskowych czy związanych z budowaniem zaangażowanych zespołów. Inwestorzy, pracownicy, konsumenci i pozostali interesariusze wymagają od przedsiębiorstw nie tylko dobrej kondycji firmy, adekwatnych benefitów czy szerokiej oferty rozwiązań, ale też bardziej świadomego planowania i działania. Odpowiadania sobie na pytanie, jak chcemy prowadzić swój biznes, żeby mógł rozwijać się w długim terminie odpowiadając na różne potrzeby. Niezbędna jest do tego strategia – plan, który definiuje ambicje uwzględniające właśnie te trzy litery – ESG. Z angielskiego E - kwestie środowiskowe, S - społeczne i G - z obszaru ładu korporacyjnego. Regulacje, w tym te unijne, coraz częściej definiują reguły w tym zakresie, ale to liderskie organizacje często wdrażają rozwiązania wychodzące ponad lub wyprzedzające obowiązki. Przedsiębiorstwa widzą korzyści z bycia odpowiedzialnym, a konsumenci to doceniają.  

Trzy litery, wiele znaczeń 

Informowanie o działaniach z zakresu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu (ESG) obok corocznych, obowiązkowych raportów finansowych staje się dobrą praktyką, a dla niektórych grup przedsiębiorstw obowiązkiem. Tego typu ujawnienia pozwalają spojrzeć szerzej na działalność przedsiębiorstwa, w tym na jej perspektywy rozwoju łącząc aspekty finansowe i pozafinansowe. Najlepsze raportu przedstawiają m.in. wyniki i zaawansowanie w realizacji strategii ESG lub zintegrowanej, w szerszym kontekście społeczno-gospodarczym, przedstawiając także sposób radzenia sobie z ryzykami i szansami. Tego typu komunikacja jest ważnym narzędziem dotarcia np. do ekspertów, analityków, czy klientów. Wyniki w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu mają coraz częściej wpływ na całościową ocenę działania firm, w tych ich wycenę.

Zarządzający firmami coraz lepiej rozumieją, że dobrze zdefiniowana strategia i polityki ESG  to mocny argument wpływający na decyzje zakupowe konsumentów, ale też zaangażowanie potencjalnych inwestorów, czy dostęp do kapitału. Dlatego coraz więcej podmiotów buduje swoje strategie integrując w nich aspekty pozafinansowe – ESG. Jedną z nich jest Żabka. "Wierzymy, że przyszłość należy do firm, które rozwijają się w sposób zrównoważony, dbają nie tylko o wynik finansowy, ale także o klientów, partnerów biznesowych i pracowników oraz o środowisko naturalne" – podkreśla Anna Grabowska, Wiceprezeska Zarządu ds. Strategii Konsumenckich Żabka Polska.   

Zatem, jakie aspekty są brane pod uwagę, gdy mówimy o ESG i co oznaczają?    

E – environmental, czyli środowisko, wszystko to, co przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego, w tym zmianom klimatu wywołanym na skutek działalności człowieka. Odpowiedzialny przedsiębiorca powinien opracować cele i strategię realizacji polityki środowiskowej. Taka strategia powinna przewidywać ryzyka, ale też szanse, brać pod uwagę m.in. kwestie zużycia energii i wody, gospodarowania odpadami, emisji zanieczyszczeń, zaopatrzenia w surowce, wykorzystania energii odnawialnej. 

Sprawdźmy, jakie plany w tym zakresie ma wspomniana wcześniej Żabka. W Raporcie Zrównoważonego Rozwoju za 2020 rok czytamy, że najważniejszymi celami firmy jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz poszukiwanie cyrkularnych modeli działania. Cele w obszarze ochrony środowiska zostały określone w jednym z czterech filarów Strategii Odpowiedzialności Grupy Żabka - filarze Zielona Planeta. Spółka zobowiązała się m.in do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 do 2026 roku o 25% względem roku 2020, redukcji o 30% intensywność emisji gazów cieplarnianych w sklepach do 2026 roku (zakres 3), czy zaangażowania partnerów biznesowych odpowiedzialnych za 75% przychodów we wspólne działania na rzecz dekarbonizacji łańcucha wartości (określą cele zgodne z SBTi z zakresie emisji 1 i 2). Co ciekawe firma jest pierwszą siecią spożywczą w Europie Środkowo-Wschodniej, która przystąpiła do Science Based Targets (SBTi) – inicjatywy, która definiuje i promuje najlepsze praktyki w zakresie wyznaczania celów redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Żabka stawia na tzw. cyrkularność. Spółka chce osiągnąć neutralność w obszarze plastiku po 2025 roku, czyli Żabka odzyska i ponownie wykorzysta 100% plastiku wprowadzonego na rynek. Dodatkowo firma angażuje głównych dostawców w działania w obszarze redukcji zużycia plastiku pierwotnego, a także zamierza zwiększyć poziom odzysku możliwych do recyklingu opakowań w tym szkła, aluminium i papieru. 

Zielona strategia Żabki.Zielona strategia Żabki. Materiał promocyjny

S – to social responsibility, czyli czynniki dotyczące aspektów społecznych. Jak je zdefiniować? Z jednej strony jako szeroko rozumiane relacje z rynkiem - dostawcami, partnerami, klientami, powiązane z produktami, czy usługami, z drugiej strony związane z aspektami pracowniczymi np. różnorodności,  przestrzegania praw pracowniczych, ochrony danych, polityki informacyjnej i transparentności oraz w końcu relacjami ze społecznościami lokalnymi 

Zajrzymy kolejny raz do Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy Żabka. Znajdziemy tu takie zobowiązania, jak promocja rozwiązań promujących zdrowy i zrównoważony styl  (m.in. poprzez ofertę produktów żywieniowych marki własnej), przeciwdziałanie marnowaniu żywności (szczególnie w operacjach własnych i sklepach), czy wprowadzanie usług ułatwiających klientom zrównoważony styl życia. Z kolei w relacjach z rynkiem są to m.in. budowanie długofalowej współpracy z franczyzobiorcami (celem jest uznanie Żabki za najlepszy model franczyzowy w Polsce), aktywizowanie partnerów w kierunku szukania i wspierania innowacji (budowanie partnerstw np. ze start-upami), czy zachęcanie do działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych.  I w końcu w kwestiach pracowniczych m.in. położenie nacisku na różnorodność i kulturę organizacyjną (w tym poziom satysfakcji i zaangażowania pracowników).  

W sklepach Żabki dba się o właściwą segregację odpadów.W sklepach Żabki dba się o właściwą segregację odpadów. Materiał promocyjny

G - corporate governance, czyli ład korporacyjny. To czynniki szczególnie ważne dla interesariuszy instytucjonalnych, czyli banków, inwestorów, ponieważ najmocniej wpływają na wiarygodność i zaufanie do przedsiębiorstwa. Istotne tematy kryjące się pod tą literką to m.in. struktura zarządu, nadzór, respektowanie praw udziałowców, w tym obowiązku informacyjnego, sposób wynagradzania kadry kierowniczej, przejrzystość prawna i podatkowa, zarządzanie ryzykiem.   

W przypadku Grupy Żabka to podnoszenie sprawności organizacyjnej opartej o najlepsze praktyki zarządcze,  transparentność oraz raportowanie oparte o najlepsze praktyki i międzynarodowe standardy, czy poddawanie się zewnętrznym przeglądom, czy weryfikacjom. "Najcenniejszym aktywem jest zaufanie. Czasy, gdy inwestorzy oczekiwali jedynie wyników finansowych, bezpowrotnie minęły. Nowoczesny biznes musi być wiarygodny i transparentny w swojej komunikacji. Inwestorzy oczekują różnorodnych narzędzi i form porozumiewania się oraz bieżącego dostępu do istotnych informacji, w tym informacji pozafinansowych" - podkreśla Marta Wrochna-Łastowska, Członkini Zarządu Żabka Polska, Obszar Strategii Finansowej.  

I właśnie tymi słowami można podsumować znaczenie ESG we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem . Bez zaufania nie ma mowy o tworzeniu wartości finansowej i pozafinansowej, a bez tworzonej wartości udanego biznesu.    

Więcej o ESG Żabki na: 

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój | Żabka Group (zabkagroup.com)

Strona główna - Raport Odpowiedzialności Żabka Polska (zabka.pl)

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.